• Home

PvdA GL Banner Middenweg

De nieuwe coalitie; woorden maar geen daden

Beste leden van de PvdA en GroenLinks Veere,

De nieuwe coalitie; woorden maar geen daden

Het past PvdA/GroenLinks Veere bescheiden te zijn en we willen de beoogde coalitie waar mogelijk steunen in het opbouwen van respect en vertrouwen. Helaas moeten we nu al constateren dat hier niets mee wordt gedaan.

Onze fractie maakt zich grote zorgen omdat de beoogde coalitie nu reeds een heilloze weg kiest en de burger hiervan de dupe wordt. De afgelopen weken blijkt dat de beoogde coalitie tegen de afspraken in geen verbinding zoekt maar juist verwijdering tot stand brengt.

De vertegenwoordigers van de nieuwe coalitie-partijen SGP, CU, VVD en HVV, laten geen gelegenheid voorbij gaan om met mooie woorden hun voornemens kenbaar te maken: “respect, verbeteren van onderlinge verhoudingen in de raad, herstel van vertrouwen en transparantie”. Ook het (in)formatie-proces zou het meest transparante proces in heel Zeeland wordenvolgens de formateur en de co-formateur.

Maar wat maken deze partijen nu waar van hun mooie woorden? Een korte reconstructie toont aan dat het helaas bij woorden is gebleven.

Gemiste kans voor een brede coalitie 

De eerste voorkeur van PvdA/GroenLinks voor een nieuwe coalitie was: PvdA/GL, SGP, VVD, CDA. Een ruimere meerderheid (12/7), een evenwichtige verdeling van politieke “families”, ook van de huidige coalitie en oppositie, een afspiegeling van de samenleving, een grote kans op een stabiel, krachtig bestuur en rust in de Veerse politiek. En een mix van ervaren en onervaren wethouders. 

Helaas kozen de partijen die een krappe meerderheid haalden (SGP, VVD, HVV) van meet af aan om een rechts blok te vormen waarbij CU later aansloot. Resultaat: de oppositie van 2020-2022 vormt nu een coalitie

Mensen en partijen uitsluiten

HVV sloot kort voor de verkiezingen samenwerking met onze kandidaat-wethouder en dus met ons, uit. Nergens op gestoeld, respectloos en naar later bleek een louter electorale actie. Want kort na de verkiezingen gaf HVV op voorspraak van de SGP aan toch wel met ons te willen samenwerken. Geen excuses, geen zelfreflectie.

Het was al erg, maar het kan nog erger.

CU sloot aan bij het blok en hielp hen aan één zetel meer dan de door alle partijen afgewezen verhouding 10/9. Gaande de formatie trok de kandidaat-wethouder van de CU (R.Molenaar) zich terug. Omdat uit de eigen partij geen lokale en regionale CU-er wethouder wilde worden, nam de CU-kandidaat-wethouder contact op met het CDA. Niet met de lijsttrekker en kandidaat-wethouder maar met het bestuur en de nummer 2 op de lijst. De formateur (J.Melse) en de co-formateur (J. te Veldhuis) – en naar wij aannemen VVD en HVV – waren op de hoogte.

Achter de rug om van de kandidaat-wethouder van het CDA. Respectloos en een tweede politieke doodzonde dus. 

Door de formateur is dus geen enkele serieuze, fatsoenlijke poging ondernomen om, gegeven deze nieuwe situatie, PvdA/GroenLinks en/of CDA bij de coalitie te betrekken.

Een impasse en een nieuwe situatie, dat was in ieder geval een reden om, zoals afgesproken, met alle partijen opnieuw om de tafel te gaan. De formateur en de co-formateur kozen er voor om dat niet te doen. Dat de CU later met een andere kandidaat-wethouder komt/kwam verandert daar niets aan.

Een nieuwe deuk in het vertrouwen 

Twee SGP-ers vertegenwoordigen zonder overleg de gemeente bij een officiële gelegenheid. De kandidaat-wethouder van de SGP (R. de Visser) en raadslid J.Melse presteerden het namelijk om op 8 april jl. zonder overleg met het college de gemeente te vertegenwoordigen (sic!) bij het startschot van de bouw van de appartementen Huis te Oostkapelle. Op vragen werd gemompeld dat de collegeleden geen tijd hadden. Feit is dat er niets is gevraagd aan de wethouders en de burgemeester. Nog los van het feit dat een raadslid en kandidaat-wethouder de gemeente niet kunnen en mogen vertgenwoordigen, een nieuwe deuk in het broze vertrouwen.

Conclusie 

Op basis van deze feiten kunnen twee conclusies worden getrokken: 

− Het gaat de nieuwe coalitie niet om de inhoud maar om de poppetjes en het pluche.
− Respect, verbeteren van onderlinge verhoudingen in de raad, herstel van vertrouwen en transparantieworden door de nieuwe coalitie met de mond beleden, maar niet waargemaakt, integendeel.

Wat een begin. De onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad op een dieptepunt. Vertrouwen spreek je niet af, vertrouwen moet je verdienen.

Respect moet je doen”, dat doet de fractie van PvdA/GroenLinks zoals u dat van ons gewend bent en dat blijven we doen in het belang van onze inwoners. 

En we gaan voor een stevige, positief-kritische, inhoudelijke oppositie.

Vriendelijke groet,

Fractie PvdA/GroenLinks Veere

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 12): Reguleren kamerverhuur

In de gemeente Veere wordt door veel particulieren kamers verhuurd. Voor de gasten, die daarvoor kiezen, een mooie en betaalbare manier van vakantie vieren en voor verhuurders een aantrekkelijke manier om wat bij te verdienen. Hierdoor profiteren inwoners van Veere van het toerisme en is er meer draagvlak.

Helaas heeft dit ook een keerzijde. Starters kunnen geen betaalbare woning meer vinden, omdat investeerders ze opkopen voor kamerverhuur. Verhuur van kamers is in bepaalde gevallen geen leuk extraatje meer was, maar een broodnodige noodzaak om überhaupt nog een huis te kunnen kopen. Twee jaar lang heeft het vorige college in Veere geprobeerd hier een regeling voor te ontwerpen. Talloze malen is er over gesproken in de gemeenteraad, het kwam echter niet van de grond. 

Met het wisselen van het college kwam er gelukkig wel schot in. Door het huidige college, en met name door wethouder Maas van PvdA/GroenLinks Veere, ligt er nu een regeling voor beperking kamerverhuur voor maximaal twee kamer en duidelijke regels. Ook is het gelukt een overgangsregeling voor bestaande gevallen te maken, die unaniem door de raad is aangenomen en door de georganiseerde B&B-houders positief is ontvangen. Met deze regeling voorkomen we dat gewone woningen onttrokken worden aan het woonbestand, bevorderen we de leefbaarheid in de kernen en blijven particulieren in de gelegenheid wat bij te verdienen. Een mooi resultaat!

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 11): Autoluw Veere

Sinds een jaar is er een nieuw parkeerbeleid in de gemeente Veere. In de kern Veere heeft dit tot resultaat gehad dat de stad, na vele jaren discussiëren over de te nemen maatregelen, eindelijk echt autoluw is geworden. Dit komt met name doordat in de woonstraten alleen vergunninghouders mogen parkeren en de tarieven op het parkeerterrein bij het Oranjeplein, welke het meest verkeersoverlast geeft, fors verhoogd zijn. De overige tarieven zijn redelijk én er is een terrein waar men de auto gratis kan neerzetten. Er is daardoor nu meer rust en ruimte voor inwoners en toeristen.

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 10): Verhoging starterslening

Op voorstel van onze PvdA/GroenLinks wethouder Chris Maas zijn de bedragen voor de starterslening verhoogd. Voor woningen tot een aankoopprijs van €260.000,- kom je nu in aanmerking voor een starterslening van maximaal €35.000,-. Een aanvullende lening tegen een heel lage rente en zeer aantrekkelijke condities, waardoor jongeren in de gemeente Veere meer kans maken op een koopwoning.

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 9) Participatie mogelijk maken

Inwoners, ondernemers en organisaties hebben de afgelopen twee jaar uitgebreid input geleverd voor de Omgevingsvisie; hoe moet Veere er in 2047 uitzien? Er is goed geluisterd en de belangrijkste punten, die zijn ingebracht, zijn vastgesteld en worden verder uitgewerkt:
 kwaliteit van het landschap
 kernen en hun eigen identiteit
 gevarieerd en betaalbaar wonen
 duurzaam verkeer
 kwaliteitstoerisme en cultuurhistorie
PvdA/GroenLinks Veere gaat zich inspannen om deze aandachtspunten te waarborgen in de gemeente Veere.

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 8): Steunen het welzijnswerk

Stichting Welzijn Veere heeft extra subsidie voor menskracht ontvangen om de onafhankelijke cliëntondersteuning goed uit te werken en statushouders goed te begeleiden in de kernen waar zij wonen. Deze nieuwe taken voeren de welzijnswerkers van Welzijn Veere met veel enthousiasme uit naast het bekende jongeren- en ouderenwerk en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. PvdA/GroenLinks Veere hecht veel waarde aan welzijn en wil dit op een hoog niveau behouden.