• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Bijeenkomst voor inwoners van Westkapelle op 19 oktober om 19.30 uur in het Polderhuis.

58745971 B46E 45FF 9661 E4436ABF4404Onderwerp: Achteruitgang Openbare Ruimte van Westkapelle.

In april van dit jaar is er een zwartboek verschenen over de kwaliteit van de openbare ruimte in het dorp Westkapelle. Daarin wordt beschreven dat er veel te weinig gebeurt om die op peil te houden en de lokale politiek, de gemeente en andere bestuurslagen de inwoners van Westkapelle in de steek laten. 

De fractie PvdA/GroenLinks Veere wil hierover graag met inwoners van Westkapelle in gesprek. Daarbij willen we horen wat de achtergrond van deze klacht is, wat we als PvdA/GroenLinks hieraan kunnen doen, wat de gemeenteraad kan doen als daar een meerderheid voor is en wat inwoners van Westkapelle zelf kunnen ondernemen.

Daarbij is het voor ons belangrijk dat er een open gesprek is, we inwoners van Westkapelle op de hoogte houden van vervolgstappen en resultaten hiervan en haalbare afspraken maken. Wij willen daarmee zo veel als mogelijk voorkomen dat we nieuwe teleurstellingen organiseren voor betrokkenen. 

U bent van harte welkom als inwoner van Westkapelle op 19 oktober om 19.30 uur in het Polderhuis Westkapelle, Zuidstraat 154-156. Inloop 19.15 uur met koffie. Afsluiting rond 21.30 uur.

Beschouwingen op financieel perspectief 2022-2026

De eerste beschouwingen in de nieuwe raadsperiode met een nieuw college.

Mogelijk nog wat onwennig maar op voorhand vanuit mijn fractie veel succes toegewenst  aan het nieuwe college en onze collega’s in de raad bij wat we beschouwen als 1 van de meest belangrijke politieke debatten die we dit jaar hebben. Nu even niet opgelet en beleid schuift een jaar door omdat er geen geld voor is. Mooi om te lezen dat we in ieder geval de komende drie jaar investeringsruimte hebben.

Namens mijn fractie wil ik onze dank overbrengen richting het ambtelijk apparaat voor het vele werk dat ook dit jaar weer verricht is aan het opstellen van het financieel perspectief.

Over de ordening van dit financieel perspectief valt nog wel het een en ander te zeggen. Kunnen we het zeker nog over hebben maar we kiezen er nu voor ons tot de hoofdlijnen te beperken.

1

Allereest willen we onze verbazing uitspreken over het gemak waarmee mijn collega’s van de coalitie omgesprongen zijn met ons budgetrecht. Ik doel daarbij op de toezegging van het college om 500.000,- euro incidenteel geld te bestemmen naar goeddunken van de raad. Leef nog steeds in de veronderstelling dat we over al het geld van de gemeente budgetrecht hebben. We zijn het ook niet eens met het plan on 50 euro te bestemmen voor elk huishouden in Veere. Kosten 600.000,- euro. 

In het 3ekwartaalkomt het college met een planning van het hoofdlijnen programma. College Molenaar waarschuwde meteen voor te optimistische verwachting omdat we niet alles tegelijk kunnen gezien de hoge kosten. Hoe valt dat te rijmen met een ongerichte bijdrage aan alle huishoudens in Veere?Dat duidt niet op doelgerichtheid en ondernemerschap maar op kortzichtigheid en potverteren.

Het lijkt ons een uitstekend plan om groepen die echt financieel heel moeilijk zitten tegemoet te komen. Mag wat ons betreft nog wel wat meer zijn dan 50 euro. Hierover meer in het amendement dat we hierover hebben voorbereid. 

Voor heel veel inwoners van Veere zet 50 euro ook geen zoden aan de dijk. Sterker nog. Veel mensen zullen er niets van snappen. Zij willen dat er begonnen wordt met het oplossen van knelpunten. Bewoners aan doorgaande wegen in Aagtekerke en Grijpskerke zouden het wel weten. Wat dacht u van realisatie van een verkeers-hub in Koudekerke in combinatie met het zonnepark daar. Parkeren en verder met de fiets. Meervoudig grondgebruik, bijdrage aan de energietransitie en verkeersdruk wordt minder in Grijpskerke/Aagtkerke en aan de kust. Win, win, win dus

2

Als PvdA/GroenLinks maken ons zorgen over het gebrek aan daadkracht om concreet aan de slag te gaan met biodiversiteit, hittebestendig worden en de energietransitie. Daar moet naar ons idee veel meer geld naar toe.Ben benieuwd hoe mijn collega’s in de raad hiertegen aan kijken?

3

Zowat alles wordt geïndexeerd behalve de investering voor het maatschappelijk vastgoed. Die dienen prijsontwikkeling maar budgettairneutraal op te lossen. Geen goede keuze. Hebben we dan niets geleerd van de problemen die er zijn ontstaan door jarenlang onvoldoende te reserveren voor investeringen in scholen, andere maatschappelijke voorzieningen en sportaccommodaties? Concreet betekent dit dat alle projecten achterin in de rij het kunnen vergeten omdat het geld dan op is? 

Wat bedoelt u met bijstellingen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen? Graag een reactie van het College hierop?

4

Dit college stelt een aantal tarieven bij voor betaald parkeren. Daarbij gaat u er wel heel gemakkelijk van uit dat de kosten hiervan op te vangen zijn met meevallers in parkeerinkomsten. Wat ons betreft iets te makkelijk. Watbetekent dit voor het parkeer/mobiliteit fonds? Gaat het nieuwe college de financiële stabiliteit in gevaar brengen door dat fonds maar achterwegen te laten? Welke financiële gevolgen heeft het wijzigen van de parkeertarieven voor de OZB, de mogelijkheid extra boa’s in te zetten of te investeren in verkeersknelpunten in de kernenEen van de doelen van invoering van betaald parkeren is het reguleren van verkeers- en parkeerdruk. We maken ons ernstig zorgen over de toename van deze druk op het moment dat parkeertarieven worden aangepast. Heeft het College onderzoek gedaan naar deze gevolgen en wat zijn daar de resultaten van? Graagreactie van het College.

5

Ten aanzien van dienstverlening. Welke reden hebt u om mee tedenken met initiatiefnemers? Wat doet dat met de rol van de gemeente als beoordelaar van initiatieven. Zeker met de omgevingswet moeten die rollen klip en klaar zijn. Kunt u dat niet veranderen in open reflectie? Veel duidelijker voor initiatiefnemers en voor de collega’s die het werk binnen de gemeente moeten doen.

6

Over het sociaal domein en gezondheid. Op dat gebied kunnen we het verschil maken voor onze inwoners. Mis het vergezicht voor onze gemeente. Vraag het College daar het voortouw in te nemen. Er is immers van alles aan de hand in het sociaal domein. Deze week kwam ik een boek tegen met de titel Ouder worden 2040. Een transformatieagenda voor een ouder wordende samenleving. Geen verbeteringen of veranderingen maar transformatie. Daar wordt in samenhang gezondheid welzijn en maatschappelijke ontwikkeling beschreven. Ook de gevolgen voor jongeren komen daarin terug. Stel voor hier een RIB aan te besteden als gemeenteraad.

Een vraag is of wij in kunnen stemmen met dit financieel perspectief.

Gezien de keuzes die gemaakt worden ligt dat lastig. We hebben nog een aantal wensen.

Het gaat ons dan om de volgende onderdelen.

• 50 Euro voor iedereen is een slecht idee. We hebben daarover het volgende amendement opgesteld. 
• Indexeer de kosten voor MFA’s
• Ga je niet bemoeien met meedenken maar hou het op open reflectie, faciliteren en grenzen aangeven.
• Werk het parkeer/mobiliteitsfonds uit, zorg dat dit gevuld wordt en draag daarmee bij aan stabiele financiën basis voor de gemeente Veere met investeringsruimte voor knelpunten.
• Reserveer meer geld aan biodiversiteit, voorkomen hitte stres en energietransitie.
• Focus veel meer opeen heldere visie voor het sociaal domein en reserveer daar de komende jaren meer middelen voor. Ook goed voor jongeren en middengroepen.

Een aantal belangrijke zaken moeten naar het idee van PvdA/GroenLinksidee dus anders. Als symbool van mijn persoonlijke solidariteit met inwoners met een smallere beurst of voor het oplossen van knelpunten, overhandig ik bij deze 50 euro aan de wethouder. Dit kunt u zien als een aansporing om ons geld gericht te investering in de Veerse samenleving.

Dank u voor uw aandacht.

De nieuwe coalitie; woorden maar geen daden

Beste leden van de PvdA en GroenLinks Veere,

De nieuwe coalitie; woorden maar geen daden

Het past PvdA/GroenLinks Veere bescheiden te zijn en we willen de beoogde coalitie waar mogelijk steunen in het opbouwen van respect en vertrouwen. Helaas moeten we nu al constateren dat hier niets mee wordt gedaan.

Onze fractie maakt zich grote zorgen omdat de beoogde coalitie nu reeds een heilloze weg kiest en de burger hiervan de dupe wordt. De afgelopen weken blijkt dat de beoogde coalitie tegen de afspraken in geen verbinding zoekt maar juist verwijdering tot stand brengt.

De vertegenwoordigers van de nieuwe coalitie-partijen SGP, CU, VVD en HVV, laten geen gelegenheid voorbij gaan om met mooie woorden hun voornemens kenbaar te maken: “respect, verbeteren van onderlinge verhoudingen in de raad, herstel van vertrouwen en transparantie”. Ook het (in)formatie-proces zou het meest transparante proces in heel Zeeland wordenvolgens de formateur en de co-formateur.

Maar wat maken deze partijen nu waar van hun mooie woorden? Een korte reconstructie toont aan dat het helaas bij woorden is gebleven.

Gemiste kans voor een brede coalitie 

De eerste voorkeur van PvdA/GroenLinks voor een nieuwe coalitie was: PvdA/GL, SGP, VVD, CDA. Een ruimere meerderheid (12/7), een evenwichtige verdeling van politieke “families”, ook van de huidige coalitie en oppositie, een afspiegeling van de samenleving, een grote kans op een stabiel, krachtig bestuur en rust in de Veerse politiek. En een mix van ervaren en onervaren wethouders. 

Helaas kozen de partijen die een krappe meerderheid haalden (SGP, VVD, HVV) van meet af aan om een rechts blok te vormen waarbij CU later aansloot. Resultaat: de oppositie van 2020-2022 vormt nu een coalitie

Mensen en partijen uitsluiten

HVV sloot kort voor de verkiezingen samenwerking met onze kandidaat-wethouder en dus met ons, uit. Nergens op gestoeld, respectloos en naar later bleek een louter electorale actie. Want kort na de verkiezingen gaf HVV op voorspraak van de SGP aan toch wel met ons te willen samenwerken. Geen excuses, geen zelfreflectie.

Het was al erg, maar het kan nog erger.

CU sloot aan bij het blok en hielp hen aan één zetel meer dan de door alle partijen afgewezen verhouding 10/9. Gaande de formatie trok de kandidaat-wethouder van de CU (R.Molenaar) zich terug. Omdat uit de eigen partij geen lokale en regionale CU-er wethouder wilde worden, nam de CU-kandidaat-wethouder contact op met het CDA. Niet met de lijsttrekker en kandidaat-wethouder maar met het bestuur en de nummer 2 op de lijst. De formateur (J.Melse) en de co-formateur (J. te Veldhuis) – en naar wij aannemen VVD en HVV – waren op de hoogte.

Achter de rug om van de kandidaat-wethouder van het CDA. Respectloos en een tweede politieke doodzonde dus. 

Door de formateur is dus geen enkele serieuze, fatsoenlijke poging ondernomen om, gegeven deze nieuwe situatie, PvdA/GroenLinks en/of CDA bij de coalitie te betrekken.

Een impasse en een nieuwe situatie, dat was in ieder geval een reden om, zoals afgesproken, met alle partijen opnieuw om de tafel te gaan. De formateur en de co-formateur kozen er voor om dat niet te doen. Dat de CU later met een andere kandidaat-wethouder komt/kwam verandert daar niets aan.

Een nieuwe deuk in het vertrouwen 

Twee SGP-ers vertegenwoordigen zonder overleg de gemeente bij een officiële gelegenheid. De kandidaat-wethouder van de SGP (R. de Visser) en raadslid J.Melse presteerden het namelijk om op 8 april jl. zonder overleg met het college de gemeente te vertegenwoordigen (sic!) bij het startschot van de bouw van de appartementen Huis te Oostkapelle. Op vragen werd gemompeld dat de collegeleden geen tijd hadden. Feit is dat er niets is gevraagd aan de wethouders en de burgemeester. Nog los van het feit dat een raadslid en kandidaat-wethouder de gemeente niet kunnen en mogen vertgenwoordigen, een nieuwe deuk in het broze vertrouwen.

Conclusie 

Op basis van deze feiten kunnen twee conclusies worden getrokken: 

− Het gaat de nieuwe coalitie niet om de inhoud maar om de poppetjes en het pluche.
− Respect, verbeteren van onderlinge verhoudingen in de raad, herstel van vertrouwen en transparantieworden door de nieuwe coalitie met de mond beleden, maar niet waargemaakt, integendeel.

Wat een begin. De onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad op een dieptepunt. Vertrouwen spreek je niet af, vertrouwen moet je verdienen.

Respect moet je doen”, dat doet de fractie van PvdA/GroenLinks zoals u dat van ons gewend bent en dat blijven we doen in het belang van onze inwoners. 

En we gaan voor een stevige, positief-kritische, inhoudelijke oppositie.

Vriendelijke groet,

Fractie PvdA/GroenLinks Veere

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 12): Reguleren kamerverhuur

In de gemeente Veere wordt door veel particulieren kamers verhuurd. Voor de gasten, die daarvoor kiezen, een mooie en betaalbare manier van vakantie vieren en voor verhuurders een aantrekkelijke manier om wat bij te verdienen. Hierdoor profiteren inwoners van Veere van het toerisme en is er meer draagvlak.

Helaas heeft dit ook een keerzijde. Starters kunnen geen betaalbare woning meer vinden, omdat investeerders ze opkopen voor kamerverhuur. Verhuur van kamers is in bepaalde gevallen geen leuk extraatje meer was, maar een broodnodige noodzaak om überhaupt nog een huis te kunnen kopen. Twee jaar lang heeft het vorige college in Veere geprobeerd hier een regeling voor te ontwerpen. Talloze malen is er over gesproken in de gemeenteraad, het kwam echter niet van de grond. 

Met het wisselen van het college kwam er gelukkig wel schot in. Door het huidige college, en met name door wethouder Maas van PvdA/GroenLinks Veere, ligt er nu een regeling voor beperking kamerverhuur voor maximaal twee kamer en duidelijke regels. Ook is het gelukt een overgangsregeling voor bestaande gevallen te maken, die unaniem door de raad is aangenomen en door de georganiseerde B&B-houders positief is ontvangen. Met deze regeling voorkomen we dat gewone woningen onttrokken worden aan het woonbestand, bevorderen we de leefbaarheid in de kernen en blijven particulieren in de gelegenheid wat bij te verdienen. Een mooi resultaat!

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 11): Autoluw Veere

Sinds een jaar is er een nieuw parkeerbeleid in de gemeente Veere. In de kern Veere heeft dit tot resultaat gehad dat de stad, na vele jaren discussiëren over de te nemen maatregelen, eindelijk echt autoluw is geworden. Dit komt met name doordat in de woonstraten alleen vergunninghouders mogen parkeren en de tarieven op het parkeerterrein bij het Oranjeplein, welke het meest verkeersoverlast geeft, fors verhoogd zijn. De overige tarieven zijn redelijk én er is een terrein waar men de auto gratis kan neerzetten. Er is daardoor nu meer rust en ruimte voor inwoners en toeristen.

Wat hebben we bereikt de afgelopen twee jaar (deel 10): Verhoging starterslening

Op voorstel van onze PvdA/GroenLinks wethouder Chris Maas zijn de bedragen voor de starterslening verhoogd. Voor woningen tot een aankoopprijs van €260.000,- kom je nu in aanmerking voor een starterslening van maximaal €35.000,-. Een aanvullende lening tegen een heel lage rente en zeer aantrekkelijke condities, waardoor jongeren in de gemeente Veere meer kans maken op een koopwoning.