• Home

PvdA GL Banner Middenweg

Duurzaamheidsplan

Voor PvdA/GroenLinks is duurzaamheid een speerpunt. In de raadsvergadering stond het actualiseren van het duurzaamheidsplan op de agenda. De afgelopen maanden zijn er al duidelijke ontwikkelingen geweest op het gebied van duurzaamheid. In de door ons gesteunde begroting zijn voor ons belangrijke intenties opgenomen:

  • Het versterking van de groene ruimte en meer groen (bijvoorbeeld bomen, vlindertuinen).
  • In de openbare ruimte komt meer groen en we maken het minder kwetsbaar voor klimaatveranderingen.
  • In 2021 komt er beleid voor bewustere en duurzamer gebruik van de bodem.
  • Er wordt hard gewerkt aan een Regionale Energie Strategie.
  • Er komt een duurzaamheidsfonds.
  • Er komt een nulmeting over de biodiversiteit.

Met al deze punten kunnen wij ons vinden in de duurzame koers die Veere op dit moment heeft. Om die reden hebben we ook met overtuiging voor een verlenging van het duurzaamheidsplan gestemd. 

De onze inbreng in de raadsvergadering kunt u hier terugkijken: 
https://youtu.be/hv4KG-w2lZU

Hogere lasten in Veere, maar inwoners en toeristen krijgen er veel voor terug

U hebt het waarschijnlijk al gehoord: in 2021 moeten de inwoners en toeristen in Veere meer belasting gaan betalen. Dat is echter niet voor niks. Dankzij de hogere inkomsten hoeft de gemeente niet te bezuinigen op de sociale voorzieningen en kan er geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van steden en dorpen en in de toeristische kwaliteit van onze kust.

In de komende jaren zullen er in de kernen van onze gemeente 5 nieuwe scholen, 4 sportaccommodaties en dorpshuizen worden gebouwd. Verder zal het zwembad in Serooskerke worden vernieuwd. Met deze investering is ongeveer één miljoen euro extra gemoeid. Het resterende bedrag van de circa vier miljoen extra inkomsten wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van WMO en de Jeugdzorg, die tot nu toe niet structureel op de begroting van de gemeente stonden. Ook wordt er in de komende jaren jaarlijks 338.000 euro uitgetrokken voor een zandfonds, waarmee de Veerse stranden op voldoende breedte en hoogte gehouden kunnen  worden. Ook is er nu geld om een aantal knelpunten in de infrastructuur aan te pakken. Zo zullen de Duinweg en de Langedam in Zoutelande worden opgeknapt, kunnen parkeerterreinen en voorzieningen voor fietsparkeren worden verbeterd en is er geld voor hoognodige verkeersmaatregelen in Grijpskerke en een plan voor de vernieuwing van het dorpsplein in Koudekerke.

De kosten voor deze investeringen (ca. 4 miljoen euro) worden zo eerlijk mogelijk over de verschillende groepen en belangen van de Veerse samenleving verdeeld. Voor de inwoners gaan de tarieven voor de OZB omhoog. Van de toeristen gaat een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting geheven worden. De tarieven voor campinggasten blijven gelijk en die voor een verblijf in een hotel, zomerhuis of B&B worden verhoogd van 1,30 naar 2,00 euro. Om ook de dagjesmensen structureel te laten meebetalen aan de infrastructuur en de toeristische voorzieningen in de gemeente Veere wordt in alle kustplaatsen betaald parkeren ingevoerd. Uiteraard hoeven de eigen inwoners in hun woonkern niet te betalen en wordt er ook voor gezorgd dat zij geen overlast hebben van het betaald parkeren.

Overigens blijft de gemeente Veere, ondanks deze stijging van de gemeentelijke lasten, nog steeds een van de goedkoopste gemeenten in Zeeland. En wat veel belangrijker is: de leefbaarheid en het toeristisch-recreatieve klimaat van onze gemeente worden nog mooier en beter dan die al waren.  

Waar gaan in de komende jaren de vier miljoen investeringen per jaar in Veere heen en waar komt het geld vandaan?

Beide grafieken naast elkaar

 

Betaald parkeren, wie wil dat niet?

Veere telt rond de 85 dijk- en strandovergangen en zo'n vijftien kilometer duinpaden. Aangenomen dat een gemiddelde duinovergang €100.000,- per stuk kost, en dat ze twintig jaar meegaan, kosten die trappen ons elk jaar ongeveer een half miljoen euro. Dit is voor het gemak inclusief de aanleg en het onderhoud van 15 km duinpaden. Daarmee komen we alleen nog maar op het strand. Wegen, riolering, bewegwijzering, groen en afvalverwerking hebben we ook. Dit is geen volledige opsomming. Met andere woorden: goede voorzieningen in de openbare ruimte zijn duur. Gelukkig hoeven we dit als inwoners van Veere niet alleen op te brengen. Andere gebruikers in onze mooie gemeente dragen hun steentje bij. Verblijfstoeristen betalen immers toeristenbelasting.

Maar: aan het eind van een mooie eerste pinksterdag, met om tien uur ’s avonds nog steeds een file op de A58. Grote groepen dagtoeristen zijn bruinverbrand en gaan welgedaan weer terug naar huis. Die niet zijn blijven slapen, geen belasting hebben betaald, maar wel de hele dag de auto gratis hebben geparkeerd in Zoutelande of bij Vrouwenpolder. Die hier wel naar de wc zijn geweest en hun afval uit hun goed gevulde koelboxen in de vele afvalbakken op het strand hebben gestopt. Die wc’s moeten worden schoongemaakt en de afvalbakken geleegd. Van publiek geld. We gunnen iedereen een fijne dag en gasten zijn van harte welkom in het mooie Veere, maar het is onrechtvaardig dat grote groepen op de dure voorzieningen meeliften. Het geld klotst ook in de gemeente Veere niet tegen de plinten. Daar komt nog bij dat er steeds meer (dag)toeristen komen en het vaker nodig is die toestroom goed te ordenen, omdat anders de overlast toe- en de leefbaarheid afneemt. Op dit moment zijn er nog steeds veel plekken waar we geen middelen hebben het parkeergedrag van onze gasten te regelen. Tijd voor een verandering dus.

Hoe pakken we dit aan? Veel opties zijn er niet. Op toegangswegen tol heffen? Opbrengsten komen vast en zeker niet in Veere terecht. Slagboom tussen Middelburg en Serooskerke? Dat zal bij Rijkswaterstaat geen doorgang vinden. Maar wat dan wel? U snapt het al, ordening via de portemonnee: betaald parkeren als het Ei van Columbus. Vrijwel iedereen ziet dat het nodig is, maar veel mensen zien op tegen de invoering ervan. Dit bleek ook uit de vele insprekers, voorafgaand aan de raadsvergadering van 1 oktober. Een meerderheid van de gemeenteraad van Veere heeft toch de moed opgebracht om voor betaald parkeren langs de hele Veerse kust te kiezen. Dit doen we niet lichtzinnig. Belangrijk voor ons als gemeenteraad is de aard van de bezwaren van de insprekers.

De bezwaren zijn veelal praktisch van aard. Angst bij inwoners (sporters, middenstanders, dorps- en stadsraden, kerkgangers etc.) dat in plaats van minder overlast er juist problemen ontstaan. Twijfel of de gemeente Veere dit op een goede manier kan invoeren. Hoe moet het nu met mijn bezoek en wat als de thuiszorg langskomt? Waar moeten die dan parkeren? Wij snappen deze reacties en nemen die heel serieus. Vandaar de opdracht aan het college om maatwerk te leveren bij de invoering van het nieuwe parkeerbeleid. Daarmee voorkomen we dat er structureel nadeel en overlast ontstaan bij inwoners en hun bezoekers.

Niets doen is voor nu en in de toekomst met een toenemende verkeers- en parkeerdruk echter geen optie. We zijn blij dat met het nieuwe parkeerbeleid de eerste stap is gezet.

 

Leo Dalebout en Peter Meijs, fractie PvdA/GroenLinks.

Evaluatie Nieuwe Economische Dragers (NED)

Op basis van de regeling Nieuwe Economische Dragers (NED) kan agrarische bebouwing, die haar agrarische functie heeft verloren, voor andere functies worden gebruikt. De NED-regeling is in 2006 gemeentelijk beleid van de gemeente Veere geworden. Onlangs is deze regeling geëvalueerd. De PvdA/GroenLinksfractie is blij met de aanbevelingen. Als voorwaarde was opgenomen dat er sprake moest zijn van een reëel agrarisch bedrijf, om gebruik te kunnen maken van deze regeling. Het toestaan van niet-agrarische functies, of te wel het toestaan van een nevenactiviteit moest gepaard gaan met ruimtelijke kwaliteitswinst. De nevenactiviteiten dienden plaats te vinden in de bestaande aanwezige gebouwen. B&W waren bevoegd om vrijstelling te verlenen voor nieuwbouw, mits de nieuwbouw gepaard ging met sanering van bestaande bebouwing en/of een goede landschappelijke inpassing.
Daarnaast kon de NED-regeling toegepast worden in monumentale en karakteristieke panden. Dit vanwege het belang tot behoud van deze cultuurhistorische gebouwen. Herbestemming of sanering van de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen was noodzakelijk om verpaupering te voorkomen, dit is gelukt. Daardoor leveren de nieuwe economische dragers een bijdrage aan het behoud van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. Maar: van de gevoerde procedures is een onevenredig groot aantal in de vorm van recreatieappartementen gerealiseerd. Bij de start van de regeling in 2006, is er volop gediscussieerd over de zgn. positieve lijst, de lijst met functies en activiteiten die mogelijk waren als economische drager in het landelijk gebied. Desondanks blijkt de regeling eenzijdig gebruikt te zijn voor recreatie, ca. 80% van de gevallen. Deze eenzijdige toepassing heeft negatieve gevolgen gehad voor het landelijk gebied. Van de totaal 51 NED-aanvragen zijn er op 37 percelen recreatieappartementen gerealiseerd, leidend tot een toename van maar liefst 126 appartementen. Er zijn dus veel nieuwe recreatiebedrijven in het buitengebied ontstaan, waardoor de recreatiedruk is toegenomen. Naast de appartementen zijn er de laatste jaren ook andere vormen van recreatie bijgekomen, zoals minicampings, kamerverhuur en zomerwoningen. Om het herstel van de balans tussen leefbaarheid en toerisme te bereiken, is het wenselijk terughoudend te zijn met het toestaan van de groei van toeristische accommodaties. Zoals bekend is PvdA/GroenLinks voorstander van het behoud van de leefbaarheid, niet alleen in de kernen, maar ook in het buitengebied. Een eenzijdige ontwikkeling en stapeling van recreatiefaciliteiten vinden we ongewenst. Ondanks dat willen we de NED-regeling niet geheel schrappen en denken dat deze voor de vitaliteit van het landelijk gebied noodzakelijk blijft. Vooral het behoud van rijksmonumentale en cultuurhistorisch waardevolle schuren vinden we belangrijk; onze fractie juicht het daarom toe dat voor wat betreft dit onderdeel het advies is ingewonnen van de Boerderijenstichting. Onder meer de volgende aanpassingen zullen in een eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan Buitengebied uitgewerkt worden. Hier zijn we het volledig mee eens.
- het is alleen mogelijk recreatieappartementen te realiseren binnen de bestemming ‘agrarisch’ (was: ‘agrarisch’ en ‘wonen voormalig agrarisch bedrijf’) en de mogelijkheden binnen de bestemming ‘wonen’ te schrappen, tenzij er sprake is van een rijksmonument of een cultuurhistorisch waardevol pand; 
- eventuele nieuwe recreatieappartementen moeten in bestaande schuren (niet zijnde gebouwen met in hoofdzaak stalen wanden) gerealiseerd worden; er wordt dus geen nieuwbouw meer toegestaan;
-op een perceel mogen er niet meer dan twee appartementen gerealiseerd worden/aanwezig zijn (was: zes); tenzij er sprake is van een rijksmonument of een cultuurhistorisch waardevol pand.

Tiny Polderman

PvdA maakt zich zorgen om verdwijnen stageplaatsen door corona

Goes – Verschillende afdelingen van de PvdA in Zeeland maken zich zorgen om het verdwijnen van stageplaatsen. Door de coronacrisis dreigen stageplaatsen te verdwijnen waardoor studenten in de problemen komen. Gemeenteraadsfracties in Goes, Veere, Borsele, Kapelle, Tholen en Schouwen-Duiveland stellen daarom aan hun colleges. Ook de fracties van de Provinciale Staten en het Waterschap stellen vragen.

Begin dit jaar werden bedrijven verplicht gesloten en ook zijn een veel bedrijven overgegaan op thuiswerken. De kans is groot dat daardoor stageplaatsen verdwijnen. ‘We lezen in de media dat het aantal vacatures voor stages afneemt. Van jongeren vangen we op dat ze zich zorgen maken of ze hun stage wel kunnen uitvoeren of afronden. Het is belangrijk dat jongeren, ook in deze moeilijke tijd, hun stages kunnen uitvoeren zodat zij hun studie kunnen afronden.’ aldus Marco Eestermans, fractievoorzitter van de PvdA in Goes.


De PvdA vraagt aan de colleges hoe er binnen de gemeentelijke en provinciale organisatie omgegaan wordt met stageplaatsen en wilt dat de stageplekken gegarandeerd blijven. Daarnaast wilt de PvdA weten hoe gemeentes, provincie en waterschap samen met werkgevers en het onderwijs ervoor gaat zorgen dat er de komende jaren voldoende stages beschikbaar blijven. Tom Lievense, raadslid in Veere: ‘We willen dat gemeentes, provincie en waterschap hun verantwoordelijkheid pakt. Samen met werkgevers en onderwijs moeten ze rond de tafel om te voorkomen dat er straks een tekort ontstaat. Het is voor zowel voor Zeeuwse jongeren als het Zeeuwse bedrijfsleven van belang dat studenten afstuderen en doorstromen naar werk.’.

De vragen van PvdA/GroenLinks Veere vind je hier

Een terugblik van de wethouder op de eerste 100 dagen

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van 14 maart jl. keurden de aanwezige leden het “Hoofdlijnenprogramma 2020-2022, Veere, samen verder” van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV goed. Een programma op hoofdlijnen, met een focus op een aantal speerpunten voor de komende twee jaar. Inmiddels zijn we vier maanden verder. Hieronder een impressie van de eerste (ruim) 100 dagen in een bijzondere tijd.

het nieuwe college en de impact van Covid-19 
In de raadsvergadering op 19 maart jl. – vanwege de corona-maatregelen met een
kleine, evenredige vertegenwoordiging van de verschillende fracties – werd het Hoofdlijnenprogramma 2020–2022 door een meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld en werd ik, samen met mijn collega’s Pieter Wisse (CDA) en Adri Roelse (DTV) benoemd. We spraken af dat we het Hoofdlijnenprogramma nog een keer in de volle breedte en in openbaarheid zouden bespreken, zodra dat weer mogelijk zou zijn.
Op 20 maart jl. zijn we als nieuw college begonnen in een nagenoeg leeg gemeentehuis, de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken, volgden elkaar snel op. En al gauw werd duidelijk dat zich, naast de uitdagingen en ambities die we in ons Hoofdlijnenprogramma hebben geformuleerd, nieuwe uitdagingen aandienden. Uitdagingen die we in het college in een fijne sfeer en goede samenwerking aangaan.


De zorg voor de gezondheid van onze inwoners stond en staat natuurlijk bovenaan. Over noodmaatregelen en de richtlijnen wordt door de regering en de Veiligheidsregio besloten. Maar om de gevolgen ervan te beperken, neem je passende besluiten. Je bent een luisterend oor en wil laten zien dat we er voor iedereen zijn. Die zichtbaarheid is belangrijk. We doen wat we kunnen, maar kunnen niet alles oplossen. Ik heb met bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcomplexen gesproken. En ook met verzorgers en verplegers. Het personeel, dat fantastisch werk verricht, heeft er alles aan gedaan om het de bewoners zoveel mogelijk naar de zin te maken, maar de verdrietige situatie van maanden zonder bezoek raakte mij bijzonder.

Veiligheidsregio, GGD en medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen maanden uitstekend werk verricht en doen dat nog steeds. Een tweede uitbraak ligt op de loer, we moeten alert en voorzichtig blijven. Ook de medewerkers van Orionis hebben hun steentje bijgedragen om de effecten van de corona-maatregelen te beperken: snelle afdoening van de duizenden verzoeken van ZZP’ers om tijdelijke steun en daarnaast het toenemende aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening en inkomensondersteuning op een goede manier helpen.

financieel perspectief voor de komende jaren
Een andere zorg: het achterblijvende toerisme, de gevolgen voor de bedrijven en indirect voor de inkomsten van de gemeente (minder inkomsten toeristenbelasting en parkeergelden) en kosten als gevolg van de corona-crisis. Waar mogelijk hebben we
de negatieve gevolgen van de corona-maatregelen voor ondernemers enigszins kunnen beperken. Onder andere door latere inning belastingen en ruimte voor uitbreiding terrassen.

In deze voor iedereen moeilijke tijd hebben we een Financieel Perspectief aan de gemeenteraad kunnen voorleggen, dat het hoofd kan bieden aan financiële tegenslagen en tegelijkertijd mogelijkheden biedt om te blijven investeren in leefbaarheid, zorg en goede voorzieningen voor onze inwoners en toeristen. Eerst doen we een beroep op de Algemene Reserve om het financiële tekort aan te vullen.

Dat kan maar één keer. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad besloten dat de tarieven in 2021 voor iedereen omhoog gaan. Dat gebeurt op een evenwichtige manier. De toeristenbelasting krijgt in 2021 twee tarieven. Voor toeristen met een eigen verblijfsmiddel blijft het tarief € 1,30 per persoon per nacht. Voor toeristen die verblijven in accommodaties zoals hotels en vakantiehuisjes, de zogenaamde vaste eenheden, wordt de toeristenbelasting € 2,– per persoon per nacht.

Op alle parkeerterreinen langs de kust gaan we betaald parkeren invoeren. Daarmee betaalt ook de dagtoerist mee aan voorzieningen. De onroerend-zaak-belasting (OZB) wordt in 2021 en 2022 jaarlijks verhoogd met 5% bovenop de indexering. We vinden deze maatregel verdedigbaar, gelet op de forse stijging van de kosten in het Sociaal Domein (jeugdzorg, Wmo en uitkeringen) en de wensen voor betere maatschappelijke voorzieningen in de kernen, die we hiermee op peil houden. Veere blijft bij de goedkoopste gemeenten horen en het kwijtscheldingsbeleid voor de minima houden we in stand.

Afgelopen twee jaar zijn de stijgende uitgaven in het Sociaal Domein met eenmalig geld gedekt. Voor uitgaven die elk jaar terugkomen, kan dat natuurlijk niet. Daarom is nu besloten om structureel € 1,3 miljoen meer voor het Sociaal Domein in de
begroting op te nemen. Zodat onze inwoners kunnen rekenen op de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Net als andere gemeenten gaan wij ook kijken hoe we de stijgende kosten kunnen beheersen. Vanzelfsprekend kijken we dan goed
wat de effecten van bepaalde maatregelen zullen zijn. Wat de mensen nodig hebben om goed mee te kunnen doen aan de samenleving en kwaliteit van de zorg en ondersteuning staan voorop.

onze speerpunten
Gelukkig hebben we de afgelopen maanden ook een begin kunnen maken met de aangekondigde koerswijziging op het gebied van bijvoorbeeld de multifunctionele accommodaties en de beperking van de groei van de recreatie. We zijn zeer terughoudend met plannen voor groei van verblijfsrecreatie. Zo hebben we bijvoorbeeld de regeling voor Nieuwe Economische Dragers voor wat betreft
recreatieappartementen in agrarische schuren, “on hold” gezet. We gaan onderzoeken of en in welke vorm we daarmee verder willen.
Direct na de zomer gaan we met de kernen in gesprek over de Omgevingsvisie, die de gemeenteraad moet vaststellen. Die gaat over de toekomst van de gemeente Veere. Over het landschap, duurzaamheid, de sociale samenhang, gezondheid, wonen en de
balans leefbaarheid en toerisme. We gaan voor goede voorzieningen in de kernen. Er is geld om het volledige
programma voor de multifunctionele dorpsvoorzieningen uit te voeren.

Voorzieningen waar onze inwoners behoefte aan hebben. Eerst in Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. Daarna volgen de multifunctionele accomodaties in andere kernen. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor de herinrichting van het Dorpsplein Koudekerke en voor het verkeersluw maken van Domburg en Veere. En we kunnen echt werk gaan maken van de ambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat-adaptatie, energietransitie en circulair bouwen.

Als er meer inzet nodig is voor handhaving van bijvoorbeeld het tweede woningbeleid, zullen we daar geld voor beschikbaar stellen.
Twee jaar is er nauwelijks overleg geweest met onze woningcorporatie Zeeuwland. De afgelopen drie maanden heb ik goede gesprekken gehad met Zeeuwland en zijn er tussen de gemeente en Zeeuwland afspraken gemaakt en vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. Afspraken over de kwaliteit, verduurzaming en betaalbaarheid van de bestaande sociale huurwoningen en over plannen om betaalbare koopwoningen voor starters en doorstromers te bouwen.

En nu samen verder
Hierboven heb ik een impressie gegeven van mijn eerste (ruim) 100 dagen in het nieuwe college, van het financieel perspectief voor de komende jaren dat door (een meerderheid van) de gemeenteraad is vastgesteld en van enkele van onze speerpunten waar ik mee aan de slag ben gegaan. Covid-19, de grote impact van het virus zelf en de ingrijpende gevolgen ervan hebben wereldwijd iets pijnlijk duidelijk gemaakt. En dus ook in Nederland en in onze gemeente Veere. Kwetsbaarheid: mensen met een kwetsbare gezondheid die het hardst getroffen worden, economische sectoren zoals het toerisme, die kwetsbaar blijken te zijn, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt die als eerste ontslagen worden. Het is ongewis wat de maatschappelijke, financiële en economische schade op de lange termijn zal zijn. Waar zal de grootste sociale schade zich manifesteren. Waar wordt straks de rekening gelegd?

Als PvdA/GroenLinks’ers kunnen we ook op lokaal niveau op bepaalde momenten het verschil maken voor onze kwetsbare inwoners.
Ik blijf me komende tijd vol goede moed inzetten voor ons prachtige landschap, leefbare kernen, een duurzame toekomst, goede zorg en goede voorzieningen voor onze inwoners en gasten. Voor een rood-groen Veere!

Neem gerust contact met me op als u vragen of suggesties heeft.
Ik wens u een goede gezondheid en een fijne zomervakantie.

Chris Maas
wethouder PvdA/GroenLinks Veere
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.